بافت‌های فرسوده مناطق شناسنامه‌دار شدند

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از تهیه شناسنامه بافت فرسوده مناطق خبر داد.