سخنان تکان‌دهنده یکی از مدیران در مبارزه با زمین‌خواری

وی همچنین از دو شهید بزرگوار شهید پیروی و شهید رشید غفاری نام برد که متخلفین سر اولی را با تیغ موکت بری از پشت بریده‌اند و دومی در جلوی چشمان خانواده اش در مقابل درب منزل با گلوله ای که روی صورتش زدند اجزای سرش روی زمین پاشید.