اقتصاد زیرزمینی موجب توقف ایران کد شد

برای رفع این مشکلات، دسترسی به اطلاعات مالی در سطح کشور جزو برنامه دولت و مجلس قرار گرفته است. این‌ موارد زیر‌بنای اطلاعاتی همان انضباط مالی و جلوگیری از مفاسد اقتصادی است که از سال 1374 دستور مقام معظم رهبری بوده است.