مسئول کل تیم‌های نظارت مین‌برداری جنوب کشور به شهادت رسید

«عبدالرضا قربانعلی» مسئول کل تیم‌های نظارت مین‌برداری جنوب کشور ساعتی پیش در حین عملیات مین‌زدایی در منطقه «چزابه» به شهادت رسید.