به نام تولید به کام واردات کالاهای نهایی

نکته جالب توجه اینست که رفع ممنوعیت واردات کالاهای نهایی با هدف حمایت از تولید صورت پذیرفته است. اگر این حمایت از تولید است، اساساً چه نیازی به نظام تعرفه گذاری وجود دارد؟ اگر واردات این کالاها ممنوع بوده است، پس چرا وارد شده اند؟