پدرجان! چگونه روزه می‌گیری وقتی…

تالا، دختر عبدالله برغوثی، اسیر در بند رژیم اشغالگر طی نامه‌ای به پدر در حال شهادتش از او پرسید: حال که به دلیل اعتصاب غذا به کما رفته‌ای، صدای اذان رمضان را چگونه می‌شنوی؟