شهادت می‌دهم رئیس‌جمهور تابع رهبری است

شهادت می‌دهم که رئیس جمهور در همه احوال همیشه تابع ولایت و رهبری بوده و مهر و محبتی که خداوند در دل مردم انداخت سبب شد تا روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.