یک اشکال قانونی پیش پای نامزدهای شوراها

با توجه به ابهامات موجود معلوم نیست که تکلیف ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراها که بایتست در هنگام ثبت نام مدارکشان را ازجمله گواهی عدم سوئپیشینه را کامل بدهند چه خواهد بود؟