لزوم جلوگیری از شتاب‌زدگی در تصویب طرح

مخالفان کلیات طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم عدم شتابزدگی در تصویب این طرح از مستقل بودن قوه قضائیه سخن گفتند.