عریضه نویسی زیر مجسمه فرشته عدالت

عریضه نویسان خیابان خیام تهران می گویند کارشان دیگر رونق سالهای گذشته را ندارد.