اعتراض«جریان ملی آزاد»به تمدید پارلمان لبنان

جریان ملی آزاد لبنان به صورت رسمی شکایت خود از تمدید مجدد پارلمان لبنان را به شورای قانون اساسی تقدیم کرد.