وقتی خبر قطعنامه 598 را شنیدم تا صبح گریه کردم

قطعا اگر جنگ دوباره شروع شود خوشحال نمی شوم؛ ولی دلم برای جنگ و دفاع مقدس تنگ شده است، گفت: اگر در بهشتی را که خداوند وعده اش را داده، ائمه و اولیای خدا نباشند، قطعا آنجا جهنم است. در جبهه ها نیز ما بهشتی داشتیم؛ چرا که در انسان های صالح آنجا بودند؛ متاسفانه امروز رفتار رزمندگان در جامعه وجود ندارد.