مدرنیسم غریزه‌گرایی و ضد عقلگرایی است

دکتر ابراهیم فیاض در نشست«تجدد در ایران عصر قاجار»گفت: مدرنیسم عقلگرایی نیست.