بحران منابع مالی در تامین اجتماعی

کارشناس ارشد تامین اجتماعی از وجود مشکل در حوزه مستمری و درمان سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: در حال حاضر تعادلی در منابع و مصارف سازمان وجود ندارد و همین موضوع در صورت عدم برنامه ریزی و مدیریت درست تامین اجتماعی را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.