هزاران روایت دیگر مثل«ریشه‌ها»

جنایت سازمان‌یافته برده‌داری اول‌بار توسط آمریکایی‌ها رقم خورد. آنها سیاهان را «جانور» می‌خواندند. هنوز هم این نوع نگاه ارباب رعیتی بعضاً در فیلم‌ها و داستان‌های آنها دیده می‌شود.