توییت/ گرا دهندگان به دشمن را بشناسید

از سخنگوی منافقین در سال ۸۱ تا احمد شیرزاد تا روحانی و ظریف

کلید سرمایه گذاری و قفل اقتصاد!

قبل از پذیرش سرمایه گذاری های خارجی باید برنامه مشخص برای نحوه استفاده از این منابع ارائه شود. این برنامه باید بر تعیین اولویت بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی یعنی هدایت به سمت تولید، جبران منابع مالی، جذب تکنولوژی های روز و سیستم های کارآمد مدیریتی مبتنی باشد. ضمن اینکه بخشهای اقتصادی یا صنایعی که بازدهی بیشتری برای کشور به لحاظ ایجاد درآمد ارزی بیشتر، افزایش اشتغال و کمک به حضور موفق تر در بازارهای جهانی دارند، باید در اولویت جذب سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند.

نسبت علوم انسانی اسلامی و دولت یازدهم

علوم انسانی به عنوان مبنا و اساس تمام علوم بشری و نقش هدایت کننده علوم دیگر نیاز به توجه جدی دارد، چرا که اکنون علوم انسانی که در دانشگاهها تدریس می شود، تنها ترجمه ای است از آثار روشنفکران غربی که عمدتا دارای گرایشات مادی گرایانه و بر اساس عقل اومانیستی منقطع از وحی بوده اند.

نسبت علوم انسانی اسلامی و دولت یازدهم

اکنون که در دهه چهارم انقلاب که به نام پیشرفت و عدالت نامگذاری شده و از طرفی نشانه های روشنی بسوی تمدن اسلامی نمایانگر شده است، مسئله اسلامی کردن علوم انسانی به عنوان یکی از پایه های اصلی تحقق تمدن اسلامی بیش از پیش ضرورت پیدا می کند. فلذا می بایست دولت آینده در حرکتی رو به جلو این مهم را در کنار مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی جزو رئوس اصلی کار خود قلمداد کند و این مسئله جزو مطالبات اصلی تشکل های دانشجویی و نخبگان از کاندیدهای انتخابات بشود.