چرا اطبای ایرانی زیاد دارو می‌نویسند؟

عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور گفت: امیدوارم فرهنگ پزشکی تغییر پیدا کند و پزشکانی را داشته باشیم که در درجه اول به جای مادیات به معنویات توجه کنند.