چرا صدام کلید بصره را به ایران نداد؟

تلاش جمهوری اسلامی بی‌فایده است و اینها به هیچوجه قادر نیستند خرمشهر را از ما پس بگیرند و من این قول را به شما می‌دهم که اگر جمهوری اسلامی خرمشهر را پس گرفت من حاضرم کلید بصره را به آنها بدهم”.