3 کتاب جدید در زمینه «سبک زندگی قرآنی»

مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم از شهریورماه تاکنون 3 کتاب در زمینه سبک زندگی قرآنی منتشر کرده است.