سینمای ما «خالی‌وود» است

ما باید بدانیم که نباید پز روشنفکری بدهیم و باید عمل کنیم. هنوز که هنوز است از مجروحین و جانبازان جنگ جهانی دوم تقدیر می شود و از آنها حمایت می کنند اما متاسفانه ما نتوانسته ایم آنگونه که باید و شاید حرمت شهدا و ایثارگران را نگه داریم.