ایران رتبه نخست تولیدات علمی در خاورمیانه

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور گفت: ایران از نظر تولیدات علمی رتبه نخست خاورمیانه و رتبه 15 دنیا را داراست.