واكنش تند بهارستان به مشاور روحانی

چرا مردم و مجلس در ایران برای دوستان تیم مذکراه کننده نامحرم هستند ولی سنای آمریکا و مردم این کشور برای دولتمردان خود محرم هستند. دوستان در مجلس اذعان دارند که در جریان هیچ یک از بندهای توافقنامه ژنو نبودیم و از آن هم نیستیم و در آینده هم نخواهیم بود که جا دارد همان‌قدر که دولتمردان آمریکا به سنا و مردم خودشان اعتماد دارند و نظرات آنها را محترم می‌دانند، دولتمردان عزیز ما هم به مجلس که برآمده از رای ملت است، اعتماد و احترام بیشتری را قائل باشند.

ترکان‌و‌فائزه‌هاشمی‌اعتقادی‌به‌رأی‌مردم‌ندارند

نایب رئیس جبهه پیروان گفت: کسانی به سمت و سویی می‌روند که راهی برای انحلال پارلمان پیدا کنند؛ از این موضوع بوی استبداد، استشمام می‌شود. کشور ما هیچ زمانی به سمت انحلال مجلس و استبداد نمی‌رود.