بهترین راه رسیدن به سبک زندگی قرآنی

قاری پیشکسوت قرآن با اشاره به اینکه برای رسیدن به سبک زندگی قرآنی الگویی جز اهل‌بیت وجود ندارد گفت: برای پیروی از این الگو ابتدا باید ترک گناه کنیم.