بررسی شعر کودک و نوجوان در گفتگو با علی‌ باباجانی

شعر کودک و نوجوان بعد از انقلاب را میتوان در سه دهه بررسی کرد.دهه‌ی اول انقلاب باعث رشد کمی همه‌ی عرصه‌‌های مرتبط با ادبیات کودک و نوجوان شد. تصویرگری، تولد نشریات جدید، برنامه‌‌های رادیو و تلویزیونی،و برگزاری جشنواره‌‌های مختلف و چاپ کتاب‌‌های مخصوص این گروه سنی از عوامل رشد شعر کودک و نوجوان بود.