دیگر کک کسی‌ هم از آوارها نمی‌گزد

مسئولیت این وقایع ناگوار را سازمان نظارم مهندسی، وزارت مسکن و شهرداری نمی‌پذیرد و هر یک دیگری را مسئول می داند و این حوادث پی در پی در حال رخ دادن است.