«توجیه المسائل کربلا» منتشر شد

کتاب « توجیه المسائل کربلا» نوشته سید علی اصغر علوی با مقدمه‌ای از دکتر رضائیان توسط انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شد.

شاخص‌های مدیریتی لازم برای رئیس جمهور در گفتگو با دکتر رضائیان

از نظر مهارت ها نیز مهمترین مهارتی که باید یک مدیر در جایگاه رئیس جمهور داشته باشد، مهارت ادراکی است؛ یعنی قدرت آینده نگری و گسترده نگری نه جزئی نگری. در واقع رئیس جمهور باید بتواند جایگاه خودش را در کل نظام و در مجموعه جهانی تشخیص بدهد و بتواند برنامه‌ریزی ها و تصمیم گیری هایی کند که همه جانبه و گسترده نگر باشند. به نظر من مهارت های انسانی هم مورد نیاز است ولی هر چه که سطح مدیریت بالاتر می‌رود نیاز به مهارت های ادراکی مفهومی بیشتر است. چون نیاز به گسترده نگری، آینده نگری و جامع نگری بیشتر است.