توافق ژنو شبکه تامین ایران را به خطر می‌اندازد

طرف ایرانی در توافق پذیرفته اطلاعات مربوط به پروژه هایی را در اختیار آژانس قرار بدهد که یا «هنوز آغاز نشده است» و یا اینکه «آغاز شده ولی ناقص» است.