زندگی به سبک صفر و یک

انقلاب در ارتباطات و فناوری‌های نوین، مزید بر علت گشته و انسان را هر چه بیشتر از جهان عینی به جهان مجازی سوق داده است. حجاب صفر و یک‌های دیجیتال میان روابط انسانی حاکم شده و روابط مجازی جایگزین روابط سنتی گشته است. نه تنها روابط انسانی تخریب گردیده، بلکه روابط انسان با طبیعت نیز دچار دگرگونی شده است.