نقش قطر در استعفای معاذ الخطیب

نويسنده در ادامه به نقش منفي دولت قطر اشاره مي كند و مي افزايد در اين ميان دولت قطر و عربستان سعودي اجرا كننده برنامه دولت آمريكا در سوريه هستند و قطري ها نقش منفي اي در بحران سوريه بازي مي كنند، نقشي كه مانع از پايان يافتن بحران در آن كشور شده است.