اخباری‌گری واکنشی به اجتهاد افراطی است

سیدمصطفی محقق داماد در میزگردی که مجله مهرنامه با حضور غلامحسین ابراهیمی دینانی برگزار کرده ضمن اینکه اخباری‌گری را ذیل نزاع عقل و دین می‌داند ماجرای آن را در تاریخ اجتهاد توضیح می‌دهد.