فائزه هاشمی به دادگاه می‌رود

وکيل فائزه هاشمي گفت: تاریخ رسیدگی به پرونده موکلم ابلاغ شده که اين دادگاه طي ۱۶ مرداد ماه سال جاري در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.