غنچه قوامی با تودیع وثیقه آزاد شد

غنچه قوامی ساعتی پیش با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.