تلاش فائزه هاشمی برای احیای یک فدراسیون

فائزه هاشمی در این روزها با افراد ذی نفوذ در وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دیدار می کند تا بار دیگر فدراسیونی که ریاست آن را بر عهده داشت را احیا کند.