فراخوان گردآوری اشعار با موضوع شهید آوینی

انتشارات شهرستان ادب فراخوان گردآوری اشعار شاعران درباره شهید سیدمرتضی آوینی را برای چاپ در کتاب مستقلی اعلام کرد.