آیا مسکن‌اجتماعی نسبتی با فرمایشات‌ امام دارد؟

در مسکن اجتماعی کل سرمایه گذاری، تامین زمین و ساخت توسط دولت یا نهادهای عمومی همچون شهرداری ها انجام می پذیرد و در نهایت بعد از ساخت، مسکن اجتماعی به متقاضیان اجاره داده می شود و به نحوی می توان گفت شاکله اصلی مسکن اجتماعی، مسکن استیجاری است و در این مسکن نیازمندان به مسکن، مالک مسکن نمی شوند بلکه به عنوان مستاجر دولت در این مساکن سکنی می گزینند.

۳۵سال غفلت نهادهای‌ عمومی برای مسکن‌ محرومین

از مسائلی که از ابتدای انقلاب به عنوان ضرورت های اساسی مسئولین حکومتی شناخته شده است، مسأله مسکن بوده است. در این ارتباط بسیاری از نهادهای عمومی و انقلابی وظیفه تأمین مسکن گروههای هدف به عهده آنها قرار گرفته است.