ساز و کار تجمیع آراء انتخابات اعلام شد

شهرکی با بیان این که در 20 نقطه تهران مخزن حوزه امنیتی ایجاد کردیم افزود: صندوق ها با تدابیر اندیشیده شده موظفند صورت جلسه را برای فرمانداری وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و گزارش کنند.