شناسایی متکدی «جاسوس» در مازندران

معاون فرماندار نور با تاکید بر اینکه بسیاری از متکدیانی که دستگیر شدند به بیماری‌های ویروسی و مسری مبتلا بودند، گفت: ‌در بین متکدیان‌ حتی برخی از آنها نیز به عنوان افراد جاسوس مطرح هستند.