«نقش ایرانیان در قیام مختار»بررسی می‌شود

«نقش ایرانیان در قیام مختار» را با حضور علی دانشور نویسنده این کتاب بررسی می‌شود.