در ایران افراد به حوزه فرهنگ نگاه کاسب کارانه دارند

کارگردان «اخراجی ها» با بیان اینکه قطعا نگرانی هایی که در اول انقلاب وجود داشته باید ادامه پیدا کند، بیان داشت: متاسفانه کسانی که مردم را دعوت به اسلام و انجام کارهای مرتبط با آن می کردند، خودشان به حرف شان عمل نکرده‌اند و همین باعث شده که ایران به جامعه کوچک اروپایی تبدیل شود.

«فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان» تولید شد

کارگردان «اخراجی‌ها» گفت: بخش تحقیق و پژوهش «فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان» با هزینه بخش خصوصی انجام شده، البته نهاد کتابخانه‌های عمومی …