جزئیات بیمه زنان خانه‌دار اعلام شد

تولیدات زنان خانه‌دار به عنوان جمعیت غیرفعال با وجود نقش مؤثر و انکارناپذیر در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، در محاسبات ملی لحاظ نمی‌شود و تا به امروز کار آنان جزو مشاغل رسمی به حساب نمی‌آید و به همین دلیل، نقش غیرمستقیم زنان به عنوان مادر و همسر در کاهش هزینه‌های خانواده و موثر بودن فعالیت‌های آنان در اقتصاد غیرپولی و فعالیتهای جانشین درآمد، ارزیابی نمی شود و زنان خانه دار از مزایا و نتایج کارشان برخوردار نمی‌شوند

جزئیات بیمه زنان خانه‌دار اعلام شد

مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده گفت: جزئیات بیمه زنان خانه‌دار اعلام شد.