امرار و معاش ضدانقلاب با دروغ نویسی برای رسانه‌ها

فریبا داوودی مهاجر از عناصر ضدانقلاب خارج نشین که تنها بواسطه آشنایی با علی افشاری [رئیس ستاد دانشجویی محمد خاتمی] وارد جریان های سیاسی شد و بعدها توانست در دوران اصلاحات محمد خاتمی حکم های فراوانی دریافت کرده و مشغول کار شود این روزها بعضی اتفاقات را دست مایه مقاله نویسی خود قرار داده تا حقوق اندکی را که بواسطه مقاله نویسی برای سایت های ضدانقلاب دریافت می کند همچنان حفظ نماید.