آرم جدیدی برای سازمان ملل طراحی شد

محمدحسین تیرآور با انتقاد به عملکرد سازمان ملل درباره حمله به غزه و با بیان اینکه نیاز بود آرم جدیدی برای سازمان ملل طراحی شود، از جزئیات این طرح گفت و نمونه آن را در اختیار مهر گذاشت.