فصلنامه مطالعات فرهنگ‌ـارتباطات منتشر شد

«‌‌پوشش خبری رویدادهای دو کشور بحرین و سوریه در سایت فارسی شبکة العالم/محمدمهدی فرقانی، علیرضا نیکخواه ابیانه» و «‌نظریة عدالت سندل و چند فرهنگ‌گرایی/مجید توسلی رکن‌آبادی،محمد شجاعیان» و «دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران (فرصت‌ها، چالش‌ها، آسیب‌شناسی و راهبردها)/ محمد سلطانی‌فر، لیلا خانزاده» از دیگر مقالاتی هستند که در شماره تابستان 92 فصلنامه مطالعات فرهنگ- ارتباطات چاپ شده اند.