«مصطفی معین» با عنوان «فعالیت تبلیغی علیه نظام»محکوم شد

دکتر “مصطفی معین” به دلیل انتشار مطلبی علیه نظام جمهوری اسلامی در برهه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال88 به جزای نقدی بدل از یک سال حبس تعزیری محکوم شد.