10 یافته برتر گالوپ در سال 2013

جنوب آسیا در عذاب و مصیبت صدر جهان است؛ به طور میانگین در سالهای اخیر مصیبت در سراسر جهان افزایش یافته است و در هیچ‌کجا بیشتر از جنوب آسیا نبوده است.