زندگی حامی دانشنامه تشیع نوشته می‌شود

این کتاب در قالب زندگینامه مستند داستانی پیش می‌رود و به همین واسطه، فرازهای زندگی مرحومه فهمیه محبی حجم قابل توجهی را به خود اختصاص خواهد داد.