فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات شد

با رای موافق 124 نماینده فیاض شجاعی به عنوان دادستان دیوان محاسبات کل کشور منصوب شد.