عکس: محسن رضایی با چفیه و شال فیروزه‌ای

حامیان محسن رضایی کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری رنگ فیروزه‌ای را برای خود انتخاب کرده اند.