مهرجویی از ترس «اشباح» سرما خورد؟

شاید استاد در پی ارائه راهنمایی به جوانان تحت عنوان «چگونه فیلم تان را سریع و ارزان بسازید؟» بوده، چرا که در غیر این صورت، ساخت چنین اثری فاقد منطق خواهد بود و ممکن است هزینه تولیدش را نیز بازنگرداند. به هر حال دوران بدی شده و داریوش خان هم سرما خورد و مصلحت ایجاب کرد به کاخ جشنواره نیاید تا خنده های تماشاگران را حین نمایش فیلمش نبیند و مجبور نباشد در نشست پرسش و پاسخ پس از فیلم حاضر شود.