خداحافظ رفیق؛ شاعرانه‌ای عاشقانه

دختر بچه‌ای که گل‌هایش را فقط به یک رزمنده می‌دهد و آن رزمنده، کسی است که فردا شهید خواهد شد و همین ایده‌ی داستانی، به قدر کافی بار درام نیرومندی برای داستان یک فیلم دارد و از این رو با وجود اشتراکات معنایی و ارجاعات بینامتنی اپیزودها، این اپیزود به تنهایی یک فیلم کامل است.